Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

websites

webshops

online marketing

maatwerk

service

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Redframe Development & Online Marketing: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Redframe Development & Online Marketing voor het leveren van diensten.
 • Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet, inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

Hoofdstuk 2 – Toepasselijkheid

2.1 Door het sluiten van een overeenkomst met Redframe Development & Online Marketing verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten van of met Redframe Development & Online Marketing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Hoofdstuk 3 – Diensten

3.1 Redframe Development & Online Marketing biedt de volgende diensten aan:

 • Websites
 • Webshops
 • Maatwerk websites
 • SEO diensten
 • AI copywriting diensten
 • IT services
 • Klantrelatiebeheer systeem
 • Hosting
 • Onderhoud en support

3.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle benodigde informatie en materialen om de diensten te kunnen leveren.

3.3 Redframe Development & Online Marketing zal zich inspannen om de diensten naar beste vermogen uit te voeren en zal de opdrachtgever tijdig informeren over eventuele wijzigingen in de uitvoering van de diensten.

3.4 Indien en voor zover nodig voor de uitvoering van de diensten, heeft Redframe Development & Online Marketing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Hoofdstuk 4 – Offertes en overeenkomsten

4.1 Alle offertes en prijsopgaven van Redframe Development & Online Marketing zijn geheel vrijblijvend.

4.2 Een overeenkomst tussen Redframe Development & Online Marketing en de opdrachtgever komt tot stand wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door Redframe Development & Online Marketing;
 • de aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.

4.3 Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

Hoofdstuk 5 – Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Redframe Development & Online Marketing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Redframe Development & Online Marketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.

5.3 Redframe Development is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt door een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die te wijten is aan overmacht aan de zijde van Redframe Development. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Redframe Development onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Redframe Development kan worden verlangd. Onder overmacht wordt onder andere begrepen: oorlog en oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, staking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie, natuurrampen, alsmede andere omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Redframe Development liggen.

5.4 Redframe Development is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is, indien:

a) de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Redframe Development niet of niet volledig nakomt;

b) er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 5.3 en de overmachtssituatie meer dan negentig dagen heeft geduurd, waardoor Redframe Development de overeenkomst niet of niet tijdig kan nakomen;

c) de opdrachtgever failliet is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, dan wel zijn onderneming heeft gestaakt of geliquideerd;

d) er sprake is van een andere omstandigheid die van dien aard is dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Redframe Development kan worden verlangd.

Hoofdstuk 6 – Levering en levertijd

6.1 Redframe Development zal zich naar beste vermogen inspannen om de overeengekomen diensten binnen de afgesproken termijn te leveren. De overeengekomen termijn moet echter niet worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Indien de levering van de diensten vertraging ondervindt, bijvoorbeeld omdat de opdrachtgever benodigde informatie niet tijdig heeft verstrekt, zal Redframe Development de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de vertraging.

6.3 Indien Redframe Development de overeengekomen diensten niet binnen de afgesproken termijn kan leveren, zal zij in overleg treden met de opdrachtgever om een nieuwe leveringstermijn overeen te komen.

6.4 Indien de opdrachtgever niet instemt met de nieuwe leveringstermijn, heeft hij het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat Redframe Development tot enige schadevergoeding is gehouden. De opdrachtgever dient Redframe Development hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

6.5 Levering van de diensten vindt plaats op het moment dat Redframe Development de diensten ter beschikking stelt aan de opdrachtgever.

6.6 Het risico van verlies of beschadiging van de diensten gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering.

Hoofdstuk 7 – Betaling

7.1 Betaling van de facturen van Redframe Development dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Vanaf de vervaldatum is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

7.3 Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Redframe Development maakt ter verkrijging van voldoening van het verschuldigde bedrag, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,-.

7.4 Betalingen worden eerst in mindering gebracht op de kosten, vervolgens op de openstaande rente en ten slotte op de hoofdsom.

7.5 Redframe Development heeft het recht om de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten of te staken indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Hoofdstuk 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Redframe Development is slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;

b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Redframe Development aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Redframe Development toegerekend kunnen worden;

c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8.2 De aansprakelijkheid van Redframe Development voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de overeenkomst door de opdrachtgever aan Redframe Development is betaald.

8.3 Redframe Development is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Redframe Development.

8.5 De opdrachtgever vrijwaart Redframe Development tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Redframe Development geleverde diensten.

Hoofdstuk 9 – Intellectuele eigendomsrechten

9.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Redframe Development of haar licentiegevers.

9.2 De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.

9.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

9.4 Redframe Development vrijwaart de opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van derden die gebaseerd is op de bewering dat door Redframe Development zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, onder de voorwaarde dat de opdrachtgever Redframe Development onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Redframe Development.

9.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Redframe Development meldt.

9.6 De opdrachtgever vrijwaart Redframe Development tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Redframe Development geleverde diensten en producten.

9.7 De aansprakelijkheid van Redframe Development is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering is gedekt.

9.8 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Redframe Development beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Hoofdstuk 10 – Overige bepalingen

10.1 Op alle overeenkomsten tussen Redframe Development en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomsten tussen Redframe Development en de opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Redframe Development gevestigd is.

10.3 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

10.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Redframe Development en de opdrachtgever in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

10.5 Redframe Development is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

10.6 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, dient hij Redframe Development binnen 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging hiervan op de hoogte te stellen. In dat geval hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

10.7 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigbare bepaling zal worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

10.8 Op alle overeenkomsten tussen Redframe Development en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.9 Indien er geschillen ontstaan tussen Redframe Development en de opdrachtgever die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen deze geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Redframe Development is gevestigd. Dit geldt ook indien de opdrachtgever in het buitenland gevestigd is.

Partijen kunnen er echter voor kiezen om in onderling overleg te treden met als doel een minnelijke regeling te treffen. Indien partijen besluiten om het geschil middels arbitrage te beslechten, dan zal de arbitrage plaatsvinden conform de arbitrageregels van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). De uitspraak van de arbiters is bindend voor partijen.

Het voorgaande laat onverlet dat Redframe Development te allen tijde het recht behoudt om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtgever is gevestigd.

Hoofdstuk 11 – Slotbepalingen

11.1 Op elke overeenkomst tussen Redframe Development & Online Marketing en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Redframe Development & Online Marketing zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

11.3 Alle rechten en aanspraken die voor Redframe Development & Online Marketing uit een overeenkomst voortvloeien, worden eveneens bedongen ten behoeve van door Redframe Development & Online Marketing ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

11.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om enige rechten of verplichtingen uit een overeenkomst met Redframe Development & Online Marketing aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Redframe Development & Online Marketing.

11.5 De administratie van Redframe Development & Online Marketing geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever.

11.6 Redframe Development & Online Marketing is gerechtigd om de naam van de opdrachtgever te gebruiken in haar portfolio en op haar website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

11.7 Redframe Development & Online Marketing is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen tijdig worden gepubliceerd op de website van Redframe Development & Online Marketing.

11.8 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nederlandse tekst en vertalingen daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.