Annuleringsbeleid

Annuleringsbeleid

websites

webshops

online marketing

maatwerk

service

Annuleringsbeleid

Annuleringsbeleid

Annulering/opschorting van overeenkomsten en hosting, onderhoud en support abonnementen Redframe Development

  1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Redframe Development van de wederpartij een gefixeerde compensatie vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Redframe Development en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.

  2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag Redframe Development de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
  3. De wederpartij vrijwaart Redframe Development voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.

  4. Redframe Development mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.

  5. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/werkzaamheden per direct opeisbaar en mag Redframe Development deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door Redframe Development zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.

  6. Kosten die voor Redframe Development voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/ werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Redframe Development de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.